Державне агентство лісових ресурсів України
Львівське ОУЛМГ

...від якісного насіння до хороших насаджень...

  • ми застосовуємо сучасні, ефективні технології в лісовому насінництві
  • ми пропонуємо садивний матеріал із закритою кореневою системою
Детальніше
Тут починається ліс!

Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації

9 травня 2011 р. набув чинності Закон України «Про доступ до публічної інформації».

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Надання публічної інформації Львівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ.

Запит може бути поданий:

- на поштову адресу: 79491, м. Львів-Брюховичі, вул. Львівська, 10.

- на електронну адресу (email): llsnc@ukr.net

- факсом: (032) 234-72-94.

- телефоном: (032) 234-63-34.

Порядок складання та подання запитів

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на інформацію

1. Запит на інформацію (далі - запит) подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи Держлісагентства України в усній чи письмовій формі під час особистого прийому здійснюється або надсилається поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит подається у довільній формі і повинен містити: 
• прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є); 
• загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); 
• підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

3. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яка розміщується на офіційному веб-сайті Львівського ОУЛМГ.

4. Запит може бути подано особисто до канцелярії або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Львівське ОУЛМГ, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5. Під час подання запиту запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

6. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник управління інформаційної політики або посадова особа, що організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Львівське ОУЛМГ, із зазначенням у запиті прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону запитувача, та наданням йому надалі копії запиту.

7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту, яка йому повертається, проставляється відбиток печатки Львівського ОУЛМГ, дата надходження та вхідний номер запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у разу, якщо: 
1) Львівське ОУЛМГ не володіє і не зобов'язане відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом; 
3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 Порядку; 
4) не дотримано вимог складання та подання запиту, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено: 
прізвища, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштової адреси або адреси електронної пошти, а також номера засобу зв'язку (якщо такий є); 
загального опису інформації або виду, назви, реквізитів чи змісту документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); 
підпису і дати (за умови подання письмового запиту).

Порядок оскарження

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Звіти

 

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного агентства
лісових ресурсів України
від 26 травня 2011 № 196

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію 
у Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства (далі – Перелік) не може суперечити Розгорнутому переліку відомостей, що становлять державну таємницю у Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.
2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф „Для службового користування” (далі –ДСК). 
3. Рішення про надання (зняття) грифу ДСК інформації приймаються безпосередніми виконавцями документів згідно з даним Переліком та за висновками експертних комісій.
4. Відомості з грифом ДСК є власністю держави і такими, що містять відомості обмеженого поширення.
5. Відповідальність за правильне присвоєння грифу ДСК виробам та інформації несуть посадові особи, які надали гриф, підписали або затвердили ці документи.
6. У разі скасування рішення віднесення інформації до службової, про зняття грифа обмеження доступу повідомляються всі організації, яким надсилався цей документ. 
7. Копіювання сторонніми організаціями документів з грифом „Для службового користування” повинно здійснюватись за погодженням з організацією - автором цих документів.
8. Використання інформаційної, телекомунікаційної або інформаційно –телекомунікаційної системи для друкування документів з грифом ДСК, здійснювати тільки після створення в ній комплексної системи захисту інформації та отримання відповідного атестату. 
9. Передача інформації ДСК з однієї системи до іншої здійснюється захищеними каналами зв’язку або у зашифрованому вигляді. Використання Інтернету або незахищених каналів для передачі інформації ДСК заборонено. 
10. За розголошення відомостей ДСК винні особи притягаються до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством.

До відомостей, що становлять службову інформацію
у Львівському ОУЛМГ відносяться:

РОЗДІЛ І.

Сфера взаємодії з Держлісагентством , органами виконавчої влади, підприємствами галузі і організаціями, що входять до сфери управління Львівського ОУЛМГ

1.1. Окремі накази та розпорядження, що регламентують внутрішню діяльність Львівського ОУЛМГ за рішенням його керівника.
1.2. Листування Львівського ОУЛМГ з Держлісагентством України, іншими органами виконавчої влади, підприємствами галузі (області) і організаціями, що входять до сфери управління Львівського ОУЛМГ, з питань охорони державної таємниці, технічного захисту інформації, стану оборонно - мобілізаційної роботи, бронювання військовозобов’язаних, що не становить державну таємницю. 
1.3. Документи про розслідування при виявленні втрати документів, що містять службову інформацію.
1.4. Мобілізаційні плани Львівського ОУЛМГ та підприємств галузі.
1.5. Плани цивільного захисту на особливий період Львівського ОУЛМГ, підприємств і організацій, що входять до сфери управління Львівського ОУЛМГ. 
1.6. Звіти з питань мобілізаційної підготовки, мобілізаційного резерву, бронювання військовозобов’язаних, що не становлять державну таємницю. 
1.7. Номенклатури, обсяги, місця зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву Львівського ОУЛМГ.
1.8. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення підприємств галузі на режим роботи в умовах особливого періоду, які не становлять державну таємницю. 
1.9. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління Львівського обласного управліня лісового та мисливського господарства, а також обсяги матеріально – технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту, в яких відсутня інформація, що становить державну таємницю. 
1.10. Методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки Львівського ОУЛМГ. 
1.11. Зведені відомості щодо стану технічного захисту службової інформації.

РОЗДІЛ ІІ

Сфера економіки

2.1. Відомості з питань зовнішньої торгівлі (обсяги, номенклатура, фінансування експорту та імпорту відносно однієї або декількох держав, а також щодо формування нижніх /контрольних/ рівнів індикативних цін, валютних надходжень), що не становлять державну таємницю.
2.2. Відомості інструктивного характеру посадовим особам, які беруть участь в міжнародних форумах.
2.3. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку, що не становлять державну таємницю.

РОЗДІЛ ІІІ

Лісовпорядні роботи

3.1. Топографічні карти, цифрові карти масштабів 1:10 000 і 1:25 000 в умовній системі координат 1963 року та топографічні карти, цифрові карти масштабів 1:10 000-1:50 000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42. Комплекти аерознімків (аеронегативів), репродукції та негативи накидного монтажу незалежно від масштабу, форми та виду носія інформації (окрім матеріалів аерофотозйомки, які віднесені до державної таємниці). 
3.2. Зведені пояснювальні записки до проектів організації і розвитку лісового господарства Львівського ОУЛМГ.
3.3. Схеми лісів по підприємствах галузі.
3.4. Довідка про впровадження пропозицій лісовпорядкування у виробництво за результатами безперервного лісовпорядкування по підприємствах галузі.
3.5. Документація державного лісового кадастру на рівні підприємств галузі, області, держави.
3.6. Схеми насаджень лісогосподарських підприємств, складених на основі топографічних карт М 1:100 000 і крупніше з елементами рельєфу.
3.7. Планшети з горизонталями.
3.8. Геодезичні журнали.
3.9. Пояснювальна записка та планово - картографічні матеріали на лісові підприємства, природно – заповідний фонд України, на території яких розташовані об’єкти оборонного значення і (або) об’єкти, що охороняються Управлінням державної охорони України. 
3.10. Планово – картографічні матеріали на лісові підприємства, природно –заповідний фонд України – відповідно до вимог СТГМ-90.

Конфіденційна інформація

Відповідно до Законів України „Про інформацію” та „Про доступ до публічної інформації” інформація про фізичну особу (персональні дані - про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження) належить до конфіденційної. 
Конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. 
Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов’язані вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб.

Матеріальні носії інформації, які підлягають обов’язковому обліку

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893 „Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання, і використання документів, справ, видань, та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави” підлягають обов’язковому обліку:

- печатки і штампи з повним найменуванням організації; 
- бланки з кутовими та повздовжніми штампами організацій, що мають
необхідний трафаретизований текст документів, які дають право на
інспектування, нагляд та відвідування організацій; 
- посвідчення особи;
- посвідчення про відрядження;
- усі види перепусток;
- бланки документів про освіту (атестати, дипломи, посвідчення);
- трудові книжки.